Záchranný kruh

Odkazy

 
http://jestrebihory.net/ 

http://kjh.cz/ 

http>//www.televize-js.cz 

http://www.podkrkonosi.info 

http://leader.isu.cz/regiony.aspx

Obec přátelská rodině

Obec Suchovršice je vítězem soutěže

http://www.obecpratelskarodine.cz/cz/aktuality/vitezove.html

 Obec přátelská rodině 2011 (ve své kategorii)

Navigace

Obsah

Popis obce

 

Suchovršice, jediná obec tohoto jména v Čechách, leží na sever od města Úpice a táhne se podél silnice úpicko – trutnovské v nízkém Údolí řeky Úpy. Na stráních a vršcích se prostírají pole a lesy. Na východ sousedí Suchovršice s Velkými Svatoňovicemi a Batňovicemi, k jihu s městem Úpicí, západně s Radčí a Rokytníkem a na sever s Bohuslavicemi nad Úpou. Řeka Úpa protéká obcí od severních hranic k jihu a přijímá ve vsi dva potůčky: Karbanku na levém břehu a Zbylovku na pravém. Oba potoky tekou jen část roku. V horní části obce je Úpa položena 347 m nad mořem.

Lesy jsou na Kočárku, na Klůčku, v Karbance a na Častoňově na Lhotkách, kde je protíná železnice. Jsou smrkové a borové. Nejvyšší bod tvoří Klůček 495 m nad mořem. Půda se skládá z červeného a bílého pískovce, který je podstatnou částí ornice. Podnebí je dost drsné. Obec zaujímá plochu 433 ha 69 a 4 m2.

České jméno Suchovršice plně vystihuje polohu místa a povahu půdy – písčité suché vrchy. V úředních knihách je osada zapsána poprvé v roce 1545 pod názvem Suchovršice (švabachem Suchowrssicze). Český původ názvu je zřejmý: Suchovršice – lidé bydlící na suchých vrších, Suchovršice – jejich osada.

Vznik německého názvu obce Saugwitz z českého Suchovršice je patrný ze zápisků v roce 1585 (Sauchowitz) a z roku 1595 (Sauchwitz).

Jména částí obce:

Na Lhotkách – horní část obce na levém břehu Úpy od Adamova až pod skálu, kde se Úpa zahýbá doprava.

Kopec nebo Na kopci – skupina čtyř zemědělských usedlostí nad Kabankou a sice čísla 16, 50, 101 a 112.

Malá strana – dolejší část obce na pravé straně řeky.

U mlýna nebo Za mlýnem – hořejší část obce na pravé straně řeky.

Kvíčala – osada na vrchu stejného jména, která patří do čtyř obcí a to do Suchovršice, Úpice, Batňovic a Velkých Svatoňovic.

Zajímavé jsou pomístní názvy, z nichž některé jsou již zaniklé:

od severu: Častoňov – les nad Lhotkami

Kamčatka nebo Na Kamčatkách – pole u čp. 100, která jsou nejvýš položená

Baldova studýnka – studánka s pramenitou vodou v lese nad číslem 100

Kamenec nebo Na Kamenci – část polí od železniční zastávky směrem ke

Končinám

Zlatá jáma – štola a šachta ve stráni na pravé straně Úpy proti Lhotkám

Vinštrof – vrch na pravé straně Úpy nad čísly 17, 18, 19 a 71

V kolomaznici – údolí v obecním lese

U číhadla – pod lesem

od východu: Zmoliny nebo Ve zmolinách – údolí nad Kabankou směrem ke Končinám Karbanka – údolí, porostlé lesem, kterým protéká potok stejného jména

Jalovec nebo Na vápenkách – lesík nad vsí směrem ke Kvíčale, kde se asi pálilo vápno a kde asi rostly jalovcové keře. (V robotním seznamu obce je uveden vápeník, který byl prost roboty.)

V dolcích – údolí, kterým vede cesta z obce do jedné části Kvíčaly

od západu: Klůček – lesnatý vrch, nejvyšší v obci (495 m n.m.)

Za Klůčkem – část polí

Zbylov – údolí, kterým protéká potok Zbylovka

Na cikánovským – část pole u čp. 34, kde tábořívali cikáni. Na tomto poli stávala pazderna, kde se poprvé v Suchovršicích – až do roku 1781 – vyučovalo

Kočárek – lesnatý vrch

od jihu: Velbaba – stráň s lesem a poli na pravé straně Úpy

Na vršcích – část vysoko položených polí

Na honech – část polí

V  Pádolině – údolí

Na hůnkách – část polí