Záchranný kruh

Odkazy

 
http://jestrebihory.net/ 

http://kjh.cz/ 

http>//www.televize-js.cz 

http://www.podkrkonosi.info 

http://leader.isu.cz/regiony.aspx

Obec přátelská rodině

Obec Suchovršice je vítězem soutěže

http://www.obecpratelskarodine.cz/cz/aktuality/vitezove.html

 Obec přátelská rodině 2011 (ve své kategorii)

Navigace

Obsah

Současnost

suchovršicesuchovršicesuchovršice

Obecná charakteristika Suchovršic

Jsou jediná obec tohoto jména v České republice. Leží v nadmořské výšce  350 m na rozloze 429 ha. Jsou rozloženy po obou březích řeky Úpy, obklopeny jehličnatými nebo smíšenými lesy.V 97 domech zde trvale žije 365 obyvatel(2017).

Je zde mateřská škola pro 25 dětí, dobře zásobovaná prodejna smíšeného zboží a útulná restaurace s možností celodenního stravování. Sportovní vyžití občanů organizuje TJ Sokol buď v pěkné tělocvičně nebo na víceúčelovém hřišti. Hodně společenských akcí ve spolupráci s obecní zastupitelstvem pořádá Sbor dobrovolných hasičů nebo pro starší generaci velmi činný Klub důchodců.

V katastru obce se nachází lokalita zvaná „Zlatá jáma“, kterou prochází značená turistická stezka. V této lokalitě je také Stříbrný důl, na který byl podán návrh k zápisu do ústředního seznamu kulturních nemovitých památek, neboť se jedná o jediný dosud přístupný doklad středověkého hornictví v našem regionu.

Poloha obce je situována do západní části mikroregionu Jestřebí hory. Proto také tato obec a její správní území sousedí na severu a na východ s obcí Velké Svatoňovice a na jihu se správním územím města Úpice. Od západu tvoří hranice správního území obce a zároveň jediného katastru hranici mikroregionu a přímo sousedí s příměstskými katastry okresního města Trutnov. Obec Suchovršice patří svým podílem 3% na celkové rozloze mikroregionu k nejmenším obcím mikroregionu.

Celková rozloha správního území obce činí 429ha. Z toho 192ha patří do půd zemědělských, 188ha do půd lesních 32ha do půd ostatních, zastavěná ploch činí 7ha a vodní plochy zabírají 10ha.

Výrazné zastoupení vodních ploch je způsobeno malou rozlohou správního území obce a také meandrem řeky Úpy, který svými zákruty prodlužuje celkovou délku koryta v katastru obce.

Podél obou břehů Úpy a s ohledem na konfiguraci celé dotčené nivy je také rozmístěna hlavní historická zástavba obce.  Zejména přímo podél zvýšených a zpevněných břehů, které jsou připraveny odolávat přívalovým vlnám, o čem jsme se již několikrát přesvědčili. Ty přicházejí buď v důsledku různě rychlého tání sněhu v horním úseku toku, který pramení v centrálním části Krkonoš pod vrcholem Studniční hory nebo také v souvislosti s odtokem vydatných dešťových srážek především v období měsíců července a srpna.

Podstatná část hospodářské činnosti v krajině se po ukončení všech těžebních prací soustředila na obhospodařování okolních lesů, ale především na činnost zemědělskou. Zemědělství bylo a je možné provozovat na poměrně omezených prostorách podél řeky, v těsném sousedství zástavby nebo na rozsáhlejších územích směrem na Velké a Malé Svatoňovice. Ostatní výrobní hospodářská činnost v obci byla a je soustředěna do malých dílen a provozů. Větší část ekonomicky aktivních obyvatel obce musí za prací dojíždět a to zejména do nedalekého města Úpice, nebo do okresního města Trutnov, který je vzdálený téměř 10 kilometrů, s kterými má obec Suchovršice dobré vlakové i autobusové spojení, kam dojíždějí nejen za zaměstnáním, ale i k lékařům nebo za kulturou a zábavou.